​​​தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி அம்மா நூலகம்
Thanjavur City Municipal Corporation Amma Library